Användarvillkor
Integritetspolicy
Användning av cookies

 

Essity Integritetspolicy

Version 7.0, March 2023

Essity AB och dess dotterbolag och dotterbolag (gemensamt "Essity" eller "vi" eller "oss") har åtagit sig att respektera din information och tar dataskyddet på allvar. Denna sekretesspolicy beskriver hur Essity samlar in, använder, avslöjar, lagrar och på annat sätt behandlar information som du lämnar till oss via våra webbplatser.

1.       Kategorier av personuppgifter och syften med behandling av personuppgifter

Metadata

Du kan besöka vår webbplats eller applikation utan att lämna någon personlig information om dig själv. I så fall kommer Essity bara att samla in följande metadata, som genereras från din användning:

Hänvisningsadress, datum och tid för inloggning, överförd datavolym, överföringsstatus, typ av webbläsare, IP-adress, operativsystem och gränssnitt, språk och version för webbläsarens mjukvara.

Din IP-adress används för att göra det möjligt för dig att använda vår webbsida eller applikation. När IP-adressen inte längre behövs för att uppnå detta ändamål, kommer vi att förkorta densamma genom att radera den sista oktaden (d.v.s. de sista åtta tecknen) i din IP-adress. Metadatan, inklusive den förkortade IP-adressen används för att förbättra kvalitén och tjänsterna på vår webbplats eller applikation genom att analysera hur våra användare har använt webbplatsen eller applikationen.

Konto

Om du skapar ett konto på vår webbplats eller i vår applikation, kan du bli ombedd att lämna personlig information om dig själv, såsom exempelvis: namn, postadress, e-postadress, valt lösenord, telefonnummer, uppgifter om bankkonto och betalkort, fakturerings- och leveransadress och att ange dina intressen för produkter/tjänster (valfritt). Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att upprätthålla kontofunktionaliteter, förse dig med marknadsföringsmaterial i den omfattning som är tillåten enligt lag och i syfte att analysera dina intressen för marknadsföringsändamål.

Beställningar av produkter

Om du beställer en produkt via vår webbplats eller applikation, samlar Essity in och behandlar följande personuppgifter om dig: information om ditt konto, typ av produkt, beställd mängd, pris, beställningsdatum, beställningsstatus, returer och kundtjänstmeddelanden.  Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att fullgöra det avtal som ingåtts mellan dig och oss genom den aktuella beställningen, för kundtjänständamål, fullgörande av rättsliga förpliktelser, samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och för anpassad marknadsföring.

Sweepstakes/Tävlingar:

Om du deltar i en tävling, kommer Essity att samla in och behandla följande personuppgifter om dig: namn, postadress, e-postadress, datum för deltagande, val av vinnare, pris och svar på quiz. Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att genomföra tävlingen, informera vinnaren, leverera priset till vinnaren, i förekommande fall genomföra event, samt för marknadsföringsändamål.

Uppgifter om hälsa:

När du beställer vissa produkter kan Essity samla in och behandla även information om hälsotillstånd, vilket förutsätter produktbeställningen. Hälsouppgifter är känsliga uppgifter i den mening som avses i GDPR och Essity vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda sådana känsliga uppgifter i enlighet med lagens krav. Med förbehåll för samtycke samlar Essity in och behandlar hälsouppgifter enbart för att genomföra avtalsförhållandet och produktbeställningen, tillhandahålla kundtjänst, uppfylla rättsliga skyldigheter, försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk samt skräddarsydd marknadsföring.

2. Tredje parter

 • Överföring till tjänsteleverantörer

Essity kan komma att anlita externa tjänsteleverantörer, som agerar som personuppgiftsbiträden till Essity, och som tillhandahåller tjänster relaterade till exempelvis webbplatsen, marknadsföring eller IT-support. I samband med att sådana tjänster tillhandahålls kan de externa tjänsteleverantörerna få tillgång till och/eller komma att behandla dina personuppgifter.

Vi kommer att ålägga de externa tjänsteleverantörerna att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för dina personuppgifter.

 • Andra mottagare

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning kan Essity komma att överföra personuppgifter till tillsynsmyndigheter, andra offentliga organ, juridiska rådgivare, externa konsulter och samarbetspartners. I händelse av en sammanslagning eller förvärv av företag kan personuppgifter komma att överföras till tredje parter som är involverade i sammanslagningen eller förvärvet.

 • Internationella överföringar av personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in eller tar emot om dig kan överföras till och behandlas av mottagare, inklusive agenter i samma företagsgrupp, som är belägna utomlands, inklusive inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Länderna inkluderar de som tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd ur ett europeiskt dataskyddslagsperspektiv eller tillämpligt lokallagsperspektiv. Essity kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringar från EES, eller från andra ursprungliga territorier, är tillräckligt skyddade i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. När det gäller överföringar till länder som inte tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå, baserar vi överföringen på lämpliga skyddsåtgärder, såsom standarddataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller av en tillsynsmyndighet, godkänd uppförandekod tillsammans med bindande och verkställbara åtaganden av mottagaren, andra mekanismer för överföring av lokal lagstiftning såsom specifika avtalsklausuler och bindande företagsregler, eller godkända certifieringsmekanismer tillsammans med bindande och verkställbara åtaganden från mottagaren. Du kan be om en kopia av sådana lämpliga skyddsåtgärder genom att kontakta oss enligt beskrivning i avsnitt. 9 (Kontakta oss) nedan.

 3. Rättslig grund för behandlingar

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål;
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på din begäran inför att ett avtal ingås;
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss;
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för någon annan fysisk person;
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning;
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt om du är ett barn;
 • Andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med nationell lag;

Vi kan komma att behandla dina känsliga personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Du har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
 • Behandlingen är nödvändig för att du eller vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och utöva våra särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd;
 • Behandlingen rör personuppgifter som du har har offentliggjort på ett tydligt sätt;
 • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet;
 • Behandlingen behövs för att uppfylla rättsliga skyldigheter

Tillhandahållande av dina personuppgifter kan vara nödvändigt på grund av lagstadgade eller avtalsenliga krav, för att ingå ett avtal med oss eller för att mottaga sådana produkter och tjänster som du har beställt. Du kan också tillhandahålla personuppgifter frivilligt.

Ifall du inte lämnar dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig, exempelvis genom att du inte kan få del av vissa produkter eller tjänster. Om inte annat anges, kommer det dock inte att få några rättsliga följder för dig ifall du inte lämnar dina personuppgifter.

4. Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem?

Om du har lämnat ditt samtycke för en viss insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, kan du återkalla samtycket när som helst med framåtverkande effekt. Vidare kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål utan att åsamkas någon kostnad utöver normala transmissionskostnader/trafikkostnader.

Enligt tillämplig dataskyddslag har du rätt att (i) begära tillgång till dina personuppgifter, (ii) begära rättelse av dina personuppgifter, (iii) begära radering av dina personuppgifter, (iv) begära begränsning av behandling av dina personuppgifter, (v) begära dataportabilitet, (vi) invända mot behandling av dina personuppgifter (inbegripet rätt att invända mot profilering) samt (vii) invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges under punkten 9 (Kontakta oss) nedan.

Om du har klagomål har du också rätt att framställa dessa hos behörig dataskyddsmyndighet.

5. Cookies och annan spårningstekniker

Den här webbplatsen eller applikationen använder cookies. För vidare information, vänligen ta del av vår Cookie Policy  

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att bevaras så länge det behövs för att kunna tillhandahålla de tjänster och produkter som har beställts. Efter det att vårt förhållande har upphört kommer vi antingen att radera dina personuppgifter, eller att anonymisera dem, om inte annat anges enligt lag (exempelvis för beskattningsändamål). Vi kan komma att lagra dina kontaktuppgifter och intressen för våra produkter eller tjänster under en längre tidsperiod ifall vi har rätt att skicka marknadsföring till dig. Vi kan också vara skyldiga enligt tillämplig lag att lagra vissa personuppgifter under 10 år efter relevant beskattningsår. Vi kan också lagra dina personuppgifter efter det att vårt avtalsförhållande har upphört om det krävs enligt tillämplig lag eller i den utsträckning det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer, i den utsträckning det är möjligt, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter för sådana begränsade ändamål efter det att vårt avtalsförhållande har upphört.

7. Ytterligare information för konsumenter i USA

Besökare, användare och andra som är bosatta i delstaterna Kalifornien, Virginia, Connecticut, Colorado och Utah (även kallade ”Supplemental States”) omfattas även av vår integritetspolicy för ”Supplemental States”, som finns tillgänglig här.

8. Uppdateringar av vår integritetspolicy:

Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

9Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad eller om du har andra frågor om denna integritetspolicy, vänligen skicka din begäran till:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sverige.